اتیمولوژی واژۀ کُردی میژو

اتیمولوژی واژۀ کُردی میژو
واژۀ میژو (تاریخ) در کُردی در خود زبان کُردی به صورت ویژ-زو به معنی گفتار دیر زمان است. واژۀ کُردی دیگر برای تاریخ یعنی دیروک (منسوب به زمان دیرین) گواه آن است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.