معنی محتمل قوری (غوری) و کتری

معنی محتمل قوری (غوری) و کتری

نام قوری (غوری) را با نام ولایت غور افغانستان (به لغت پشتون یعنی کوهستان) ربط می دهند. ولی این نام به صورت غوری-کا در سنسکریت به معنی غُل غُل جوشنده است و با خود واژهٔ غُل و غُر در غُل غُل و غُرغُر هم ریشه است.

घुरिका f. ghurikA snorting
घुर्घुरक m. ghurghuraka gurgling or murmuring sound
घुरघुरायते verb ghuraghurAyate { ghuraghurAya } snort

نام شهر غوریان افغانستان را هم می توان در سنسکریت به معنی دارای چشمهٔ جوشان گرفت.

کلمۀ قلیان را با غَلَیان (جوشش) در عربی سنجیده اند. شباهتش به غُل فارسی تصادفی به نظر می رسد. غَلی در قاموس قرآن به معنی جوشیدن آمده است.

واژهٔ کِتری را می توان برگرفته kettle زبانهای اروپایی (به معنی ظرف گود برای جوشاندن) گرفت:

kettle (n.)

“metal vessel used for boiling or heating liquids over a flame,” Old English cetil, citel (Mercian), from Proto-Germanic *katilaz (compare Old Saxon ketel, Old Frisian zetel, Middle Dutch ketel, Old High German kezzil, German Kessel), which usually is said to be derived from Latin catillus “deep pan or dish for cooking,” diminutive of catinus “deep vessel, bowl, dish, pot,” from Proto-Italic *katino-.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.