اتیمولوژی محتمل مُرغ

اتیمولوژی محتمل مُرغ

واژهٔ پهلوی مَرو/مُرو (مُرغ) در ترکیب سنسکریتی مارَ (مانع) یا مورَ (حصار) و وه (پرنده) به معنی پرنده ای است که در درون حصار نگهداری شود، لذا منظور از آن مرغ خانگی است:

.मार m. mAra hindrance, मार m. mAra obstacle
.मुर n. mura surrounding

.वे m. ve bird

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.