اتیمولوژی واژۀ برخورداری

اتیمولوژی واژۀ برخورداری

به نظر می رسد برخور (بهره مند) ترکیب واژۀ برخ (بهره و نصیب) و پسوند ملکی وَر باشد. بر این اساس برخورداری به معنی لفظی دارای بهره مندی است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.