مطابقت خانوادۀ هامان تورات (دارای زمزمه های دینی خوب) با زرتشت (دارندۀ بشارت زرین)

مطابقت خانوادۀ هامان تورات (دارای زمزمه های دینی خوب) با زرتشت (دارندۀ بشارت زرین)

بسیار جالب است که در کتاب استر (۹:۷-۹) در شمار پسران هامان، معادلهای نام اعضاء خانوادۀ خود زرتشت سپیتمان (سپیتاک سپیتمان) یاد شده است:

Parshandatha (قانونگذار، خود زرتشت سپیتمان), Dalphon (طلایی، خورشیدچهر), Aspatha (صاحب اقتدار، اوروتدنر), Poratha (پُر ثروت، ایست واستر), Adalia (صاحب فراوانی، فرنی), Aridatha (دارای قانون رسا، سریتک), Parmashta (بسیار دانا، پوروچیستا), Arisai (رسا مسکن، ارنیج بیردا), Aridai (رسا آفریده، اورویج), Vaizatha (زادۀ شخص برتر، هووی).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.