اتیمولوژی لاغر

اتیمولوژی لاغر

لاغر از ریشهٔ هندواروپایی لِغو legw است، یعنی سبک. در اوستایی به صورت رَغ آمده است. پسوند اَر در آن به معنی بر خورداری است.

رَغ اوستایی به معنی سبُک به جای لاغر هم به کار رفته است. آریخ (آ-ریخ) آذری به معنی بسیار لاغر و ریغو مازندرانی (لاغر) گواه آن هستند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.