ریشهٔ واژهٔ رَنگ

ریشهٔ واژهٔ رَنگ

ریشهٔ کلمهٔ وَرنهٔ سنسکریت (رنگ) و وَرِنهٔ اوستا (پوشش، پوشش سبز) و فَروَ ژرمن را از ریشهٔ وَر (پوشانیدن, to wear) گرفته اند. لذا کلمهٔ رنگ پارسی میانه حاصل تلخیص وَرِنگ به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.