معنی نام غار منظر خانۀ الموت قزوین

معنی نام غار منظر خانۀ الموت قزوین

به نظر می رسد واژۀ منظر در اینجا از تلخیص مان-گَور (مان-جَر، جایگاه واقع در شکاف و گودی) عاید شده است.

Bilden kan innehålla: utomhus och natur
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.