اتیمولوژی واژۀ خیابان

اتیمولوژی واژۀ خیابان

واژۀ خیابان را در زبانهای کهن هندوایرانی می توان به معنی راه منسوب به شهر گرفت. جزء خه به معنی شهر در نام بلخ (شهر درخشان و مقدس) هم به کار رفته است:

ख n. kha city, पथ m. patha [an] way
भाल n. bhAla lustre, ख n. kha city

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.