اتیمولوژی آزاد و نژاد و افسانه و کَرَفس

اتیمولوژی آزاد و نژاد و افسانه و کَرَفس

واژۀ آزاد بر گرفته از واژۀ پهلوی آ-زَتَ به معنی کسی است که آزار و اذیت نمیشود و بد بخت نیست.

واژهٔ نِژاد مرکب از نیا و زاد به نظر می رسد:

नाय m. nAya leader
जात n. jAta race
जात adj. ppp. jAta born

واژۀ اَفس به اوستایی به معنی جداکردن به بخشهای شایسته است و ریشۀ واژۀ افسانه (منسوب به قطعۀ ادبی شایسته) نیز از این بُن است.

واژۀ کَرَفس را نیز می توان از این بُن به معنی قابل جداکردن به بخشهای شایسته گرفت. راحت جدا شدن ساقه های برگهای کرفس می تواند موجب این نامگذاری شده باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.