معنی کاوی و کرپن و اوسیج

معنی کاوی و کرپن و اوسیج

نظر جدید:

مطابقت اوسیج اوستا با مسیح و مسیحیان

نظر به اینکه در اوستای عهد ساسانی نامهای گرهم (رباخوار)، کرپن (نقاش، پیکره کش) و بندو (بُندوس، دانشمند)/ کاوی (دانشمند) به ترتیب کلیمیان، مانی و مانویان، مزدک (دانا) و مزدکیان منظور شده اند، لذا نام اوسیج (با روغن تدهین شده) مربوط به مسیح/کریستوس (با روغن تدهین شده) و مسیحیان است:

उशिज् m. usij ghee

نظر قدیم:

در اوستا از کاوی (ماهر) و کرپن (قداره بند) که نکوهش شده اند منظور عیلامیها یا همان خوزها (هوَ-اوزها، مردم دوستدار خوشی و شادی و خوشبختی، بختیاری‌ها) و لرها (مارافی ها، کُشندگان) هستند و حتی مردم اوسیج (عاشق) نیز که ملامت شده اند، منظور عاشقها (اوزان های ماننایی) بوده اند:

कवि adj. kavi skilful
कृपाण m. kRpANa sword
उशिज् adj. uzij desirable

خنیاگر ماننایی (اوزان، اوسیج) حدود قرن هشتم پیش از میلاد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like
1 Comment
  1. javad Mofrad says

    مطابقت اوسیج اوستا با مسیح و مسیحیان

    نظر به اینکه در اوستای عهد ساسانی نامهای گرهم (رباخوار)، کرپن (نقاش، پیکره کش) و بندو (بُندوس، دانشمند)/ کاوی (دانشمند) به ترتیب کلیمیان، مانی و مانویان، مزدک (دانا) و مزدکیان منظور شده اند، لذا نام اوسیج (با روغن تدهین شده) مربوط به مسیح/کریستوس (با روغن تدهین شده) و مسیحیان است:

    उशिज् m. usij ghee

Leave A Reply

Your email address will not be published.