معنی کاوی و کرپن و اوسیج

معنی کاوی و کرپن و اوسیج

نظر جدید:

مطابقت اوسیج اوستا با مسیح و مسیحیان

نظر به اینکه در اوستای عهد ساسانی نامهای گرهم (رباخوار)، کرپن (نقاش، پیکره کش) و بندو (بُندوس، دانشمند)/ کاوی (دانشمند) به ترتیب کلیمیان، مانی و مانویان، مزدک (دانا) و مزدکیان منظور شده اند، لذا نام اوسیج (با روغن تدهین شده) مربوط به مسیح/کریستوس (با روغن تدهین شده) و مسیحیان است:

उशिज् m. usij ghee

نظر قدیم:

در اوستا از کاوی (ماهر) و کرپن (قداره بند) که نکوهش شده اند منظور عیلامیها یا همان خوزها (هوَ-اوزها، مردم دوستدار خوشی و شادی و خوشبختی، بختیاری‌ها) و لرها (مارافی ها، کُشندگان) هستند و حتی مردم اوسیج (عاشق) نیز که ملامت شده اند، منظور عاشقها (اوزان های ماننایی) بوده اند:

कवि adj. kavi skilful
कृपाण m. kRpANa sword
उशिज् adj. uzij desirable

خنیاگر ماننایی (اوزان، اوسیج) حدود قرن هشتم پیش از میلاد.

You might also like
1 Comment
  1. javad Mofrad says

    مطابقت اوسیج اوستا با مسیح و مسیحیان

    نظر به اینکه در اوستای عهد ساسانی نامهای گرهم (رباخوار)، کرپن (نقاش، پیکره کش) و بندو (بُندوس، دانشمند)/ کاوی (دانشمند) به ترتیب کلیمیان، مانی و مانویان، مزدک (دانا) و مزدکیان منظور شده اند، لذا نام اوسیج (با روغن تدهین شده) مربوط به مسیح/کریستوس (با روغن تدهین شده) و مسیحیان است:

    उशिज् m. usij ghee

Leave A Reply

Your email address will not be published.