معنی نامهای آمُل و ساری

معنی نامهای آمُل و ساری

نام آمُل که بدین صورت در کتیبه های آشوری در ارتباط با خشتریتی پادشاه انقلابی ماد (کیکاوس روایات ملی) یاد شده است، در سنسکریت به معنی محل عالی و با ارزش مطابق امروسا (محل پر ثروت) در نقشه های بطلمیوسی است. نام ساری هم به صورت سری در اوستا و سنسکریت به معنی محل نگهبانی و محل آسودن است و این معانی با مفهوم نام سارامنه آن در نقشه های بطلمیوسی به معنی محل پناهگاهی همخوانی دارد:

अमूल्य adj. amUlya excellent, precious
अम m. ama strength, अर्थ m. ar[e]tha wealth

श्राय m. srAya refuge, protection, abode

نام قصبهٔ اسرم ساری نیز در سنسکریت به معنی محل پناهگاهی است:
आश्रम m. Asrama asylum

 

---

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.