اتیمولوژی تالان و تاراج و طلا

اتیمولوژی تالان و تاراج و طلا

تالان و تاراج که در ترکی بسیار رایج هستند، می توانند از سنسکریت زبانان سمت ختن گرفته شده باشند: تالان و تاراج به صورت تارَ-ران و تارَ-اج در سنسکریت و اوستایی معنی راندن و بردن اموال برتر (طلا و نقره و غیره) است.

بر این اساس واژهٔ طلا معرب از تالَ (تلا، تَرَ اوستایی) به معنی فلز برتر است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.