معنی گوسان و عاشیق

معنی گوسان و عاشیق
نام گوسان های قدیم آذربایجان و ارمنستان به معنی خواننده و خنیاگر بوده است همان طور که امروز هم خواننده به همین معنی مصطلح است:
घोषण adj. ghoSaNa sounding
نام های دیگر اینها اوسیج اوستایی و اَئوشیجَ سنسکریت یعنی خواهان سلامتی و پیروزی بوده همانکه امروز عاشیق می گوئیم که در مقابل وجهی برای سلامتی و پیروزی در خواست کننده می خوانند:
औशिज adj. aushija wishing

औशिज adj. aushija desirous

صور اوز-ان و اوس-ان نام اینها هم به معنی خواستار سلامتی و پیروزی هستند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.