معنی سیستان و زابلستان

معنی سیستان و زابلستان
یک ریشۀ نام سیستان به جوجه تیغی و ریشه دیگرش به نام سکاییان زاولی (زاوریها، سکائیان برگ هئومه) می خورد. زاولستان/زابلستان به سمت غزنین گسترده بوده ولی سیستان همان قسمت غربی آن یعنی زرنگ در اطراف هامون و مصب هیرمند بوده است. لذا سیستان که سرزمین تقدیس جوجه تیغی بوده ممکن است نامش را از جوجه تیغی (سِذَ) گرفته باشد. چون در فرگرد اول وندیداد هم آنجا تحت نام سرزمین وئکرته (باد خیز) محل لانه های جوجه تیغی به شمار آمده است. و شرط مسلمان شدن سیستانیها این بوده است که به جوجه تیغی های آنجا آسیب نرسد.
सेधा f. sedhA hedgehog or porcupine
لفظ سنسکریتی سِذَ (سِجَ) در سیستان به معنی جوجه مفهوم می‌شده است. چون در بندهش جوجه تیغی نوعی سگ به شمار آمده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.