نامهای باستانی نواحیی در جنوب همدان (کیشه سو)

نامهای باستانی نواحیی در جنوب همدان (کیشه سو)

در لشکرکشی پادشاه آشوری تیگلت پیلسر در سال ۷۳۷ قبل از میلاد به نواحی ماد واقع در جنوب کیشه سو (همدان) از این مناطق یاد شده است: بیت سانگی (سنجان)، بیت تزّکی (محل نیرومند، حصار، اراک)، بیت کاپسی (ملایر)، تادیروتا (توره)، نیروکتاتا (نهرمیان)، بیت زاتی (زنگنه)، سیبور (سامن)، بوشتو (محل نیرومند، فیروزان)، نیسای (نهاوند)، آریارمی (آریااوروه، تپه گیان)، مات تارلوگاله (هرسین)، ساکسوکنو (صحنه).

در گزارش لشکرکشیهای آشوریان همچنین از اوریمزان (ورامین)، اورننا (فرمیهن) و آراکوتتو (دژ نیرومند، تفرش) در ماد یاد شده است. جزء تّو (تو= نیرومند) از آخر آراکوتتو به اول آن منتقل شده است و تَو-اراک تبدیل به تفرش شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.