مطابقت ثراتئونه با کوروش و یکی بودن زادگاه آنها

مطابقت ثراتئونه با کوروش و یکی بودن زادگاه آنها
اگر ثراتئونه اوستا را همان کوروش بدانیم این دو در ثرَاُتَ اوستایی به معنی نهر و کور بلوچی به معنی رود کوهستانی (و نام رودهای کُر و کورا) به هم می رسند و آستیاگ (آژدهاک مادی خبر موسی خورنی) نیز در رؤیایش کوروش را به سان رود جهان گیر دیده است. زادگاه ثراتئونه هم ورنه (عیلام+پارس) به شمار رفته است. دیوان مازنی اوستا نیز که نامشان کنار دروغپرستان ورنه یاد شده است آشوریان (بنا به کتاب زند وهومن یسن دیوان شهر دوان آشور) هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.