معنی محتمل ویسپوهر و واسپوهر

معنی محتمل ویسپوهر و واسپوهر
واژۀ ویسپوهر را با ویس-پت-پوهر (پسر رئیس طایفه، شاهزاده) مقایسه کرده اند ولی به نظر می رسد خود واژه های ویسپ-اوهر و واس-پوهر بدین شکل ظاهری خود که در مورد اعضای طبقه نژادگان و نجبای درجه اول اشکانی و ساسانی به کار میرفته اند به ترتیب به معنی گروه نجبا و فرزندان آزادگان باشند:
نظر به واژه های سارَ و کشارَ (اصل و گوهر) در سنسکریت که معادل هَر و گوهر ایرانی می باشند، واژۀ ویسپو-هران به معنی گروه والاگُهرها (اصیل ها) و طبقۀ اشراف خواهد بود.
ولی واژۀ واس-پوهر در اساس معنی فرزند طبقۀ آزادگان را می داده است:
वश adj. vaza (vasa) free
विश्व adj. vizva (visva) whole
सार m. n. sAra essence
क्षार m. kSAra essence
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.