مطابقت جوانرود با دژ اتیلیل باستانی

مطابقت جوانرود با دژ اتیلیل باستانی
آشور ناسیراپال دوم پادشاه آشوری، حدود سال ۸۸۳ قبل از میلاد در لشکرکشی اش به زاموآ (سرزمین زمستانی، کردستان) از دژی کاسی به نام اتیلیل (بسیار زیبا) نام می برد که مطابق شهر جوانرود در جوار شهر کاشی نشین کرینتاش (کرند) است. چون هیئتی از نام جوانرود به صورت ذوان (اذوان، یئون)- ریتَ در سنسکریت به معنی بسیار زیبا و مناسب است:
अति indecl. ati very, लीला f. lilA beauty
अध्वन् m. adhvan (dhvan, yaona) place, ऋत adj. Rta fit

جوانرود به صورت جیوان-رو(ت) یا جیوان-رَئوَت به معنی جای زندگی دارای قدر و منزلت و شکوه باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.