ترکیب محتمل نام کفشدوزک

ترکیب محتمل نام کفشدوزک
به نظر می رسد آن ترکیب کفش (در اصل کَئوروو بَرِش اوستایی، پشت خالدار) و دوزک (موجود کوچک) باشد. در مجموع یعنی موجود کوچک پشت خالدار.
کفشدوزک مانند صیاد شته را شکار می‌کند و به عنوان غذا مصرف می‌کند. شته‌ها از شیرهٔ پروردهٔ گیاهان تغذیه می‌کنند و به عنوان یک آفت به مزارع آسیب می‌رسانند. بنابر این کفشدوزک با خوردن شته‌ها به نوعی برای انسان مفید است.

پول توی کفشدوزک است! - قدس آنلاین | پایگاه خبری - تحلیلی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.