شباهت ویژگیهای اهورامزدا (وارونا) با آنو سومریان و اِل (اللّه) سامیان

شباهت ویژگیهای اهورامزدا (وارونا) با آنو سومریان و اِل (اللّه) سامیان
آنو یعنی ایزد آسمان سومری ملقب به آن-گال (بزرگ بالا، مَسته، مزدا) خدای دانایی و دارای فرامین خدایی me و ملقب به گاو نر بارور کننده بود و همانند اهورامزدای دارنده نیروی فرّ ایزدی دهی، ایزد آتش گیبل (گیبر، گبر، آذر) فرزند وی محسوب میشد. متقابلاً اِل (اللّهِ) سامیان به معنی خدا و رهبر نیز ملقب به کاهن خدایان و خدای گاونر بارور کننده و اِل رحیم و مهربان و پادشاه آسمانی جهان به شمار آمده است.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.