معنی اَفد یا اَپد در سکۀ خسرو اپرویز

معنی اَفد یا اَپد در سکۀ خسرو اپرویز

واژه ای که به اختصار به صورت افد یا اپد که در سکه خسرو دوم اپرویز (پرویز) به کار رفته است به صورت اَو-پَد (بی شکست و افتادن) به وضوح مطابق به خود همان معنی اَ-پرویز (اَ-پَرو-ایت اوستایی یعنی بی شکست) است.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.