معانی محتمل نام گروههای کاوی، کرپن، اوسیج، گرهم و بندو در اوستا

معانی محتمل نام گروههای کاوی، کرپن، اوسیج، گرهم و بندو در اوستا:

کاوی (دانشمند، مطابق کاهنان بابلی)، کرپن (درویش، مطابق صوفی ها)، اوسیج (ترانه سرایان خواهان سلامتی، خنیاگران ماننایی و عیلامی و غیره)، گرهم (رشوه خوار، کاسبان و تجار یهود و غیره) و بندو (تبهکار).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.