مطابقت سیگریسو با قره سو کرمانشاهان

مطابقت سیگریسو با قره سو کرمانشاهان
در لشکر کشی سارگون دوم آشوری به ماد در سال ۷۱۳ قبل از میلاد هنگام گذر از بیت هامبان و رفتن به سوی آپساخوتی (اسد آباد) از سرزمین سیگریسو (منطقۀ رود تند گذر) و بائیت عان (خانۀ خدا، بیستون) یاد شده است. نام سیگریسو (رود تند گذر) بعداً به صورت خارا-آسو (نیرومند جاری شونده) در آمده است که اکنون قره سو گویند:
शीघ्रीय adj. sighriya speedy.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.