مطابقت دژ کاریخوندیر باستانی با ازناو

مطابقت دژ کاریخوندیر باستانی با ازناو
 
در کتیبه های آشوری از دژی به نام کار کاریخوندیر (کلنی سنگی نیرومند) در اطراف بیت کاپسی (ملایر) نام برده شده است که با قصبۀ ازناو (اسنَ-وَ، دژ سنگی نیرومند) همخوانی دارد:
 
कुण्डीर adj. kuNDira strong
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.