ریشۀ سه اصطلاح وار (آب)، دیس (روز) و کلتُرور (شاه) در زبان سلی یری کوهستان البرز

ریشۀ سه اصطلاح وار (آب)، دیس (روز) و کلتُرور (شاه) در زبان سلی یری کوهستان البرز
वार् n. vAr water
दिवस m. divasa day
کل-تور-ور: شخص بزرگِ دارندۀ اقتدار و نیرومندی (=خشاه، شاه).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.