مطابقت دریای ستویس با مدیترانه

مطابقت دریای ستویس با مدیترانه
در کتاب پهلوی بندهش از دریاهای فراخکرت (اقیانوسها)، ستویس (دارای صد حاکمیت)، دریای جزر و مد خیز پودیک (پوئیتیک، پوسیده، آلوده، خلیج فارس)، دریای کمرود (مازندران)، دریای سیاه بن (دریای سیاه) نام برده شده است که از این میان ستویس (دارای صد حاکمیت) مطابق مدیترانه (دریای میان سرزمین ها) است. ستویس در نجوم کهن ایرانی همان نام کهکشان به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.