معنی نام شهرهای باستانی اسبیجاب، تونکث و بناکث کنار سیر دریا

معنی نام شهرهای باستانی اسبیجاب، تونکث و بناکث کنار سیر دریا
اسبیجاب (سیرام، دارای آب جاری نیرومند)، تونکث (دارای حصار سنگی نیرومند) و بناکث (فناکث، محل بازار).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.