مطابقت تکه ترکمن ها با تورگیش های کهن در معنی گرامی دارندۀ بُز نر

مطابقت تکه ترکمن ها با تورگیش های کهن در معنی گرامی دارندۀ بُز نر
سقال (ریشدار) به عنوان حیوان توتمی موجود در نام رهبران باستانی تورگیش ها می تواند مشخصاً به بُز نر (تکه) اطلاق شده باشد.
بنابراین سنت تکم گردانی (بز نر من گردانی) در برخی نقاط آذربایجان و زنجان از ایلات تورگیش/ترکمن به یادگار مانده است.
همین موضوع گرامی داشتن بز نر (تکه) پیش این مردمان، این موضوع را پیش می آورد که نامهای تورگیش و ترکمن در اصل بر گرفته töra-gechi-esh و töre-kechi-man یعنی صاحب رسم و عادت گرامی داشتن بُز نر بوده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.