ریشۀ هندوایرانی شراب و شمع

ریشۀ هندوایرانی شراب و شمع
سورا (شُرا، هورا) در سنسکریت به معنی شراب و سورآپ (شُرآپ) به معنی محلول شراب است. مصطلح عربی آن، شراب نیست، بلکه خمر است.
सुरा f. surA wine
सुराप m. surApa preserver of spirituous liquor
सुराप adj. surApa spirit-drinking
شوکامون (سوچَ- مون، آرام و ادامه دار سوزنده) یا شومو (سوچ-مو، ادامه دار سوزنده، شمع) خدای آتش زیر زمینی و حامی سلاله شاهی کاسی ها بوده است. سمبلهای وی یک شمع و شیر درنده بوده اند.
शोचति {शुच्} verb shochati {shuch} burn
मौन n. mauna silence
کلمۀ آذری شامشا (کبریت) در اساس شمعچه به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.