معنی محتمل نام نِوِرها

معنی محتمل نام نِوِرها
نام نِوِرها، نیاکان مجارها را که سنت تقلید زوزه گرگ را به سیاق جادوگری داشته اند، می توان به معنی دارای کردار زوزه کشی گرفت:
नय m. naya prudent conduct or behaviour
विरौति {विरु} verb virauti {viru} yell
विरुत n. viruta howling
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.