صفت هفت آشیان سغد اشاره به حاکمان هپتال آن است

صفت هفت آشیان سغد اشاره به حاکمان هپتال آن است
در رابطه با صفت هفت آشیان سغد در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران گفتنی است: هپتال (هفتواد اساطیری) به معنی هفت ایل و خانوار است که توتم اژدها (کرم هفتواد، توتم آلان ها) و گراز ( توتم خلج ها) داشته اند. خود نام سغد (سو-گهذَ، محل چراگاههای پر سود) ربطی با نام هپتال (هفت آشیان) ندارد:
सप्त num. adj. sapta (hapta) seven.
आलय m. Alaya house
सव m. sava pouring it out, profit
घास m. ghAsa meadow or pasture grass
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.