مطابقت بودیان مادی با گورانها

مطابقت بودیان مادی با گورانها
نام قبیلۀ بودیان ماد مترادف با ساگارتی و گوران به معنی استادکار و معلم به نظر می رسد:
बोधक adj. bodha[ka] teacher
बुध m. budha wise man
बोधि adj. bodhi wise
सङ्ग m. sa[n]ga contact, speak, teach
रथ m. ratha hero
गुरु m. guru spiritual teacher, teacher.
मेधा f. medhA wisdom
لذااحتمال زیاد دارد خود نام ماد در معنی ایرانی دانا اشاره به این قبیله یا در معنی اکدی انجمنی اشاره به قبیلۀ مغان ماد بوده باشد. در نقشه های بطلمیوسی ساگارتی های اطراف زاگروس در مکان کُردان گوران حالیه قرار دارند.
सङ्घ m. sa[n]gha society
قبلاً بودیان را با کوتیان (نیاکان لک ها) و کُردان بادینی (از اعقاب ستروخاتیان مادی-سکایی، دارندگان کلاهخود بلند) می سنجیدم.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.