مطابقت نام فرانک با گلخشن

مطابقت نام فرانک با گلخشن
نام فرانک (شادمان) به عنوان همسر کیقباد در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران به صورت گلخشن (وُل-خشن) آمده است که می توان آن را به معنی بسیار شادمان و پُر جشن گرفت:
पारण n. pAraNa enjoyment
क्षण m. kshaNa festival
واژۀ اوستایی خشنو (خشن) به معنی شادمان و خشنود است.
نام فرانک مادر فریدون هم با ماندانا (شاد) مادر کوروش یکی است:
मन्दन adj. mandana cheerful
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.