معنی نام سُغد

معنی نام سُغد
نام سُغد (محل گیاه سودمند) با نام سکاییان برگ هئومه (پارسیان دروپیکی، دربیکی، دری) مرتبط بوده است:
शुभ n. subha (suva, su) benefit
घास m. ghAsa meadow or pasture grass
शाक m. n. sAka vegetable
दर्भ m. darbha bunch of grass
هیئت دروپیکیان نام دربیکها را میشود به معنی دارندگان گیاه دارویی درد زدا گرفت:
दृपति {दृप्} verb 6 dRpati {dRp} pain
रेचक {इका} adj. rechaka {ikA} emptying
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.