نام ابراهیم بت شکن می تواند اشاره به خشایارشای شکنندۀ ایزد دارندۀ سمبل مار، مردوک باشد

نام ابراهیم بت شکن می تواند اشاره به خشایارشای شکنندۀ ایزد دارندۀ سمبل مار، مردوک باشد:
نام ابراهیم را به صورت اَبرَ-اَهیم در زبانهای هندوایرانی می توان ساقط کنندۀ ایزد مارنشان و مترادف لقب خشایارشای ذوب کنندۀ تندیس مردوک گرفت و این نشانگر ابراهیم بت شکن تلمود و روایات اسلامی است. نام ابراهیم در معنی پدر امتهای بسیار را بعداً به ابرام (سرور عبرانی ها) اختصاص داده اند:
अवारोहयति {अवारुह्} verb caus. avArohayati {avAruh, avra} bring down from
अहिमाय adj. ahimAya multiform or versatile like a snake
मार m. mAra Evil One (snake)
दाहक adj. dAhaka burning
مطابق اوستا شهر بابل مقر اژی دهاک (دارندۀ سمبل مار افعی، مردوک) به شمار می رفته است.
عنوان توراتی اخشوروشِ خشایارشا را هم می توان خشم گیرنده بر ایزد مارشکل گرفت:
अक्ष m. aksha snake
विरोषति {विरुष्} verb viroshati {virush} be very angry with
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.