در مورد معنی نام بختیاری

در مورد معنی نام بختیاری
در کتاب پهلوی ائوگمدئچا از تورانیان دانو در کنار رود کاریزها (کارون) صحبت شده است. و نامهای تور و دانو در معانی شجاع و خشمگین و نیرومند با نامهای شوش و اوکسیان و ماسپی و آمردی و بختیاری مترادف می نمایند:
शूष adj. shUsha courageous
दानु adj. dAnu courageous
वक्षति {वक्ष्} verb 1 vakshati {vaksh} be angry
वक्षति {वक्ष्} verb 1 vakshati {vaksh} be strong or powerful
तुर adj. tura strong
मश m. masa anger, पयते {पी} verb 1 payate {pi} overflow
आमर्द m. Amarda rough handling
भक्त adj. bhakta faithful
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.