اتیمولوژی کرباس

اتیمولوژی کرباس
کرباس به معنی آن چه از آن لباس تهیه می کنند، می باشد:
करोति {कृ} verb 8 karoti {kR} do
वास m. vAsa garment
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.