مطابقت سیبور باستانی با سامن

مطابقت سیبور باستانی با سامن
کتیبه های آشوری در سمت نیشا (نهاوند) از شهری به نام سیبور نام می برند که با سامن حالیه مطابقت دارد:
शीभर adj. sibhara delightful
सुम्न n. sumna happiness
सम adj. sama happy
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.