اتیمولوژی واژۀ نخود

اتیمولوژی واژۀ نخود
نخود می تواند به معنی هستۀ مرکزی جامد باشد:
ना f. nA navel
कूडति {कूड्} verb kUDati {kUD} become firm or fat or solid
خود در کلاهخود هم در این رابطه به نظر می رسد. سختی و جامدی (خود) بین کلاهخود و نخود مشترک است. خوَئیتو در اوستا به معنی به هم پیوستگی و پایداری آمده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.