معنی پنجشیر (پنجهیر، کجکن)

معنی پنجشیر (پنجهیر، کجکن)
نامهای پنجشیر و پنجهیر به معنی محل پنج معدن (معادن زمرد و نقره) به نظر می رسند. کجکن هم می تواند به معنی کَث-کان یعنی محل چند معدن باشد:
श्री f. shri wealth
हीर m. hira diamond, emerald, wealth
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.