اتیمولوژی محتمل کِویر زبان کُردی

اتیمولوژی محتمل کِویر زبان کُردی
کِویر کُردی به معنی تخته سنگ می تواند در اصل به معنی تکۀ جدا شده باشد:
ka: which
विरह m. vira[ha] separation
واژۀ کویر فارسی را در این رابطه می توان اشاره به قطعۀ شش ضلعی های نمکی کویر نمک دانست.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.