معنی جابلقا (جا-برغه) و جابلسا (جا-برسا)

معنی جابلقا (جا-برغه) و جابلسا (جا-برسا)
این دو شهر بسیار بزرگ و پر جمعیت (در واقع کشور) افسانه ای به معانی سرزمین درون سدّ (برغه) و سرزمین انتهایی، به ترتیب چین و ژاپن (ژاپنگو، وی= سرزمین دور) هستند که نام و نشانشان در خاورمیانه افسانه ای شده است:
बर्स m. barsa thin end
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.