معنی نام شهر ترمذ کنار آمودریا (جیحون)

معنی نام شهر ترمذ کنار آمودریا (جیحون)
نظر به نام «آب راهۀ» ترمذ و قایقهایی که در آن ساخته می‌شده است، نام ترمذ را می توان بر گرفته از تَرِ-میث اوستایی یعنی محل از این سو به آن سو گذر کردن، گرفت:
ترمذ از نظر جغرافیدانان مسلمان اهمیت بسیار داشت. یعقوبی جای آن را در سمت چپ رود جیحون ذکر کرده است. صفی الدین بلخی نام پیشین آن را «آب راهه» دانسته که بر اثر کثرت استعمال به «آواره» تبدیل شده است. مقدسی از قایقهایی که در آن ساخته می‌شده، سخن گفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.