معنی مشترک هندوانه و زومچه

معنی مشترک هندوانه و زومچه
هندوانه در فارسی به معنی محصول دارای خط‌ها و مرزها و راه ها است. بر این اساس زومچۀ زرتشتیان به معنی هندوانه نیز به همین معنی است. معانی مشترک آنها در تأیید معنی مشترک آنها است:
अन्त m.,n.[h]anta end, frontier, border
ध adj. dha possessing
माच m. mAcha way
माच m. mAcha road
واژه های خربزه و قارپوز (هندوانه) و سوندی (هندوانه) هم در این رابطه اند:
खर adj. khara cutting
हार्य adj. hArya to be divided
पाश m. pAza border
तुण्ड m. tuNDa melon
शुण्डा f. zuNDA trunk
तुण्ड n. tuNDa trunk, beak
स adverb sa possession
वण्ट m. vaNTa share
वण्ट m. vaNTa portion
نظر به اینکه تونده در سنسکریت هم به معنی پوزه و هم به معنی خربزه است پس خود خربزه به معنی پوزۀ بزرگ هم مفهوم می‌شده است.
طالبی در کُردی به صورت تیله بی به معنی گرد باشنده است و طالبی سمسوری یعنی طالبی دارای شیارهای مرزی فرو هشته:
सीम m. sima limit
सीम m. sima boundary
सुरङ्गा f. sura[ngA] tunnel

نظر به واژۀ سنسکریتی پوشپه (منبسط) واژۀ پوس (پوز، بوزه) در قارپوز (پوز سترگ)، تُربزه (بوز نیرومند، هندوانه) و خربزه (بوز بزرگ) اشاره به شکل انبساط یافته این محصولات جالیزی دارد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.