ریشۀ مشترک اندازه و هندسه

ریشۀ مشترک اندازه و هندسه
این واژهٔ سنسکریت با اندازه و هندسه فارسی مرتبط می نماید:
छन्दस् n. chandas metrical science
छन्द m. chanda shape
दशा f. dazA case
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.