اتیمولوژی چشمه

اتیمولوژی چشمه
به ظاهر واژۀ چشمه (چشمگ پهلوی) ربطی با واژۀ چشم دارد و ایرانیان نظیر اعراب چشمه را به قیاس از چشم (عین) گرفته اند؛ ولی اگر جزء شمۀ آن را به معنی اوستایی آن آشامیدن و آشامیدنی‌ بگیریم، جزء اول آن یعنی «چَ» (افزایش یابنده) هم، تلخیص چاه (چات اوستایی) خواهد بود:
चय m. chaya amount by which each term increases
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.