نام و نشان کهن برخی شهرها و نواحی کهن شرق مازندران

نام و نشان کهن برخی شهرها و نواحی کهن شرق مازندران
حمدالله مستوفی در نزهه القلوب کنار شهرها و نواحی مهم غرب مازندران از این نواحی یاد می کند که به نظر می‌رسد جملگی در شرق مازندران واقع شده اند: شهرآباد (که جایش نزدیک شبه جزیرۀ میانکاله یاد شده)، روغد (رئو-کت، محل با شکوه)، ورموسنان (محل غرقابی، آشوراده) و سیاه رستاق به ترتیب مطابق امیر آباد بهشهر، اشرف (بهشهر)، میانکاله و تمیشه (بیشۀ سیاه) هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.