مطابقت کیرتیارا با کونارا در اقلیم کردستان

مطابقت کیرتیارا با کونارا در اقلیم کردستان
در منابع آشوری در ناحیۀ لولوبی نشین زاموآ (میان کردستان ایران و عراق) از ناحیۀ کیرتیارا و مرکز آن دژ لاربوسا و دژ مستحکم دور لولومه (دژ لولوبیها) یاد شده است. کیرتیارا- لاربوسا مطابق خود شهر کونارا و ویرانه شهر لولوبی مکشوفه در سمت کونارا مطابق دور لولومه به نظر می رسد.
کیرتیارا و کونارا مترادف هم به معنی محل سخت گذر به نظر می آیند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.