اتیمولوژی خیابان

اتیمولوژی خیابان
خیابان می تواند به معنی راه منطقه باشد:
ख n. kha field
उपाय m. upAya[n] way
مطابق لغت نامۀ دهخدا:
خیابان. (اِ) گلزار. (ناظم الاطباء). || چمن. (یادداشت مؤلف). || رسته ای که در باغ می سازند برای عبور و مرور و کنارهای آنرا گل کاری می کنند. (از ناظم الاطباء). راهی که در میان صحن چمنها باشد. (آنندراج). روشی که در باغها می سازند و در میان آن راه دارند. راه ساخته و بیشتر در میان دو صف درختان باغ. (یادداشت مؤلف). گذرگاهها که میان باغچه ها و درختها به طول و عرض باغ ترتیب دهند در برابر یکدیگر. (از انجمن آرای ناصری):
یکی باغ مانندۀ آسمان
خیابان آن چون ره کهکشان.
(از انجمن آرای ناصری).
دل من باغبان عشق و تنهایی گلستانش
ازل دروازۀ باغ و ابد حد خیابانش.
(از انجمن آرای ناصری).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.